120 Modelle

6615-3616-55B

CADRAN SHAKUDO

Uhrwerk 15B
Handaufzug
Einzelstück

6615-3616-55B

CADRAN SHAKUDO

Uhrwerk 15B
Handaufzug
Einzelstück

6615-3637-55B

GRANDE DÉCORATION

Uhrwerk 15B
Handaufzug
Einzelstücke

6615A-3612-55B

DAMASQUINÉE

Uhrwerk 15B
Handaufzug

6615B-3612-55B

DAMASQUINÉE

Uhrwerk 15B
Handaufzug